Audit team, spol. s r.o.

Zostavenie účtovnej závierky

Cena účtovnej závierky:

  • v prípade, že naša spoločnosť vedie účtovníctvo, je stanovená paušálnou sumou
  • v prípade, že účtovníctvo nevedieme, podľa skutočne odpracovaných hodín

V cene je zahrnuté:

  • zostavenie súvahy k dátumu účtovnej závierky na základe podkladov z ročnej účtovnej uzávierky (hlavná kniha, dokladová inventarizácia)
  • zostavenie výkazu ziskov a strát k dátumu účtovnej závierky
  • spracovanie návrhu poznámok na základe dostupných informácií
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti pre zamestnancov, v prípade, že v našej firme spracovávame aj mzdovú agendu
  • spracovanie podkladu pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických, resp. fyzických osôb
  • v spolupráci s účtovnou jednotkou zostavíme daňové priznanie k dani z príjmov