Audit team, spol. s r.o.

Audítorské práce

Audítorské práce môžeme vykonať ako:

 • Audit účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov
 • Predbežný audit v ktoromkoľvek období so zameraním na problémové oblasti podľa Vašich potrieb

Cena audítorských prác vychádza z času potrebného na vykonanie auditu a na jej stanovenie je potrebné predložiť nasledujúce údaje o spoločnosti k termínu vykonania auditu:

 • obrat spoločnosti (výnosy)
 • aktíva netto
 • finančné investície a finančný majetok celkom (skupina 06 a 25)
 • zásoby celkom
 • počet zamestnancov (celkom za organizáciu, z toho počet pracovníkov ekonomického oddelenia)
 • počet vystavených faktúr
 • počet prijatých faktúr
 • počet uzavretých zmlúv
 • obraty účtov 311, 315, 378 a 321, 325, 379
 • koľko percent z vystavených (prijatých) faktúr predstavuje 7 najväčších odberateľov (dodávateľov)
 • či je spoločnosť platiteľom DPH
 • či je spoločnosť povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku
 • aký softvér používa spoločnosť pri vedení účtovníctva

Audit zahŕňa:

 • overenie podkladov, ktoré dokladujú údaje v účtovnej závierke výberovým spôsobom
 • zhodnotenie systému vedenia účtovníctva a posúdenie, či je účtovníctvo vedené v súlade so zákonom o účtovníctve
 • zhodnotenie systému interných smerníc spoločnosti
 • zhodnotenie účtovných princípov použitých pri vypracovaní účtovnej závierky
 • zhodnotenie významných odhadov použitých na zreálnenie majetku a záväzkov spoločnosti
 • určenie problematických okruhov z oblasti daní